SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt 


Deklaracja dostępności strony internetowej
Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Brak atrybutów ALT w części elementów graficznych strony
  internetowej
 • Część podstron nie zostało uzupełnionych o nagłówki (h1-h6)
 • Część odnośników do podstron nie jest unikatowa i w pełni
  zrozumiała poza kontekstem (np. linki kierujące do całości artykułów)
 • Część kodu serwisu korzysta z tabel
 • Część plików graficznych (plakaty reklamowe, ulotki), nie są dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej.
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących
  Głuchych.
  Planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

Niedostępne są poniższe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Zmiana kontrastu
 • Zwiększenie odstępów
 • Zmiana typu kursora
 • Włączenie podpowiedzi
 • Zmiana odległości pomiędzy wierszami
 • Zwiększenie odstępów
 • Zmiana nasycenia

Skróty klawiaturowe

 • Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Andrzej Szymański.
 • E-mail: andrzej.szymanski@scksedziszow.pl
 • Telefon: 413811251

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
  im. Jana Pawła II w Sędziszowie
 • Adres: ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów
 • E-mail: jolanta.wiekiera@scksedziszow.pl
 • Telefon: 413811251

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie - ul. Dworcowa 26

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do budynku
SCK znajduje się dworzec PKP oraz przystanek autobusowy/bus.

 

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

- Główne wejście na poziomie 0 w budynku usytułowane od strony parkingu: przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz z dostępem do windy.

- Drugie wejście na poziomie 0 usytułowane od strony ul. Dworcowej: nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Trzecie wejście na poziomie 0 usytułowane od strony ul. Dworcowej - przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Czwarte wejście na poziomie 0 usytułowane od strony parkingu PKP - przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy SCK.

Dostępność parkingu
Bezpłatny niestrzeżony parking znajduje się przy budynku SCK. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 Dostępność toalety
Toalety dla interesantów znajduje się na każdym piętrze budynku. Toaleta znajdująca się przy holu głównym budynku na poziomie 0, jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Gdyby zaszła taka konieczność - pracownicy SCK pomogą przy wejściu do budynku

 Utrudnienia
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 
Obsługa osób słabosłyszących
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);

- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sck@scksedziszow.pl; kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Samorządowego Centrum Kultury im. /SCKSedziszow/SkrytkaESP.


Obowiązek informacyjny

SCK realizuje projekt

Biblioteka Publiczna


SCK realizuje projekt:


Biblioteka Publiczna realizuje projekt:


Orange dla bibliotek


SCK Miejscem Odkrywania Talentów"


Strona
internetowa projektu

  Projekt edukacyjny:  
"Stale się uczę więc    jestem aktywny"   

Realizowane operacje Nasze miasto  

Urząd Miejski

Baza TKR

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury
i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów

Strony zespołów  

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Dotacje MKiDN

Portal Informacji    
 Kulturalnej          


Zajrzyj do Galerii